30 marca 2018 roku zakończył się ostatni zjazd w ramach realizowanego przez Fundację projektu „Od samodzielności do niezależności”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Projekt rozpoczął się w kwietniu 2016 roku i składał się z dwóch edycji. Do uczestnictwa w szkoleniach zaprosiliśmy łącznie 84 osoby niewidome i słabowidzące (w pierwszej edycji - 44 mieszkańców województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. W drugiej - 40 mieszkańców województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i świętokrzyskiego).

 

Każdy z Uczestników wziął udział w sześciu pięciodniowych zjazdach, podczas których uczył się obsługi komputera, obsługi urządzeń mobilnych, a także bezpiecznego samodzielnego poruszania się w przestrzeni publicznej, przy wsparciu nawigacji GPS. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych Wykładowców - w większości także niewidomych lub słabowidzących. Sprawiło to, że wiedza przekazywana była w bardzo przystępny sposób, najlepiej dobrany do potrzeb Uczestników. Wierzymy także, że sam fakt iż niewidomi i słabowidzący Prowadzący wiodą w pełni samodzielne życie, zarówno prywatne jak i zawodowe, podziałał na Uczestników mobilizująco i  dodał odwagi.

 

Podczas zjazdów niezwykle ważną rolę pełnili także Wolontariusze, którzy wspierali Uczestników w wypełnianiu zadań podczas zajęć, ale także, w razie potrzeby, pomagali w docieraniu na zajęcia i podczas posiłków. Ich obecność i praca w dużej mierze przyczyniły się do prawidłowej realizacji projektu. 

 

Wszystkim Wolontariuszom gorąco dziękujemy za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc Uczestnikom.

 

Wszystkie zjazdy w ramach projektu odbywały się w Radomiu. Uczestnicy, Wolontariusze i Trenerzy mieszkali w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu "ARKA". Wspólna nauka, a także spędzanie czasu po zajęciach sprzyjało powstawaniu nowych znajomości i przyjaźni.

 

Uczestnikom projektu życzymy wielu sukcesów na dalszej, mamy nadzieję - już bardziej samodzielnej, drodze.

- - - - - - - - - - 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/SN/RWR/2017

Fundacja Równi wśródRównych zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym nr 3/SN/RWR/2017, na przeprowadzenieGrupowego specjalistycznego szkolenia z zakresu wykorzystywania urządzeńmobilnych,  realizowanego w ramach projektupn. „OD SAMODZIELNOŚCI DO NIEZALEŻNOŚCI – prowadzenie szkoleń dla osóbniewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego,kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego”.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/SN/RWR/2017

Wyniki zapytania ofertowego nr 3/SN/RWR/2017

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/SN/RWR/2017

Fundacja Równi wśródRównych zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym nr 2/SN/RWR/2017, na przeprowadzenieGrupowego specjalistycznego szkolenia komputerowego z zakresu wykorzystanianowoczesnych tyflotechnologii, realizowanego w ramach projektu pn. „OD SAMODZIELNOŚCI DO NIEZALEŻNOŚCI– prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na tereniewojewództw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego orazświętokrzyskiego”.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/SN/RWR/2017 – wyniki

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na świadczenie usługi:

- zakwaterowanie uczestników szkoleń, kadry szkoleniowej i wolontariuszy,

- wyżywienie dla uczestników szkoleń, kadry szkoleniowej i wolontariuszy.

w ramach Projektu pt. „Od samodzielności do niezależności - prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego  oraz świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia)w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

 

Złożona została jedna oferta:

1. StowarzyszenieCentrum Młodzieży Arka, ul. B. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom;

 

 Z Oferentem przeprowadzone zostały negocjacjecenowe, podczas których ustalona została cena zaakceptowana przez obydwieStrony.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR1/SN/RWR/2017


Fundacja Równi wśród Równych zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym nr 1/SN/RWR/2017, na zakwaterowanie i wyżywienie Uczestników projektu pn. „OD SAMODZIELNOŚCI DO NIEZALEŻNOŚCI– prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego”.

Szczegółowe informacje w dokumentach do pobrania:

Zapytanie ofertowe - zakwaterowanie i wyżywienie.pdf

Załączniki.doc

- - - - -

ZAPROSZENIE    

                                                                          

Fundacja „Równi wśród Równych”  serdecznie zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do udziału w projekcie "Od samodzielności do niezależności - prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego". 

 

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób niewidomych i słabowidzących.Termin realizacji Projektu: 01.04.2017 – 31.04.2018 

 

Drodzy Państwo, każda osoba, która zakwalifikuje się do Projektu,weźmie udział w sześciu, pięciodniowych zjazdach, podczas których uczestniczyć będzie w następujących formach wsparcia:

 

I. Specjalistyczne szkolenie komputerowe z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologii - 2 pięciodniowe zjazdy, odbywające się raz w miesiącu.

W czasie szkolenia nauczycie się Państwo bez wzrokowo obsługiwać komputer, z wykorzystaniem programów udźwiękawiających i powiększających, tworzyć dokumenty tekstowe. Program obejmie także obsługę Internetu. Dzięki temu nauczą się Państwo jak znaleźć w Internecie wiele ciekawych informacji, posłuchać ulubionej muzyki, zrobić zakupy, korzystać z konta bankowego, skontaktować się z Rodziną i Znajomymi poprzez pocztę elektroniczną.  

 

II.Szkolenie z zakresu wykorzystywania urządzeń mobilnych1 pięciodniowy zjazd.

Podczas tego szkolenia dowiecie się Państwo jak bez wzrokowo, z wykorzystaniem programów udźwiękawiających lub powiększających, obsługiwać takie urządzenia jak smartfon lub tablet. Jakie funkcje dedykowane osobom niewidomym i słabowidzącym posiadają te sprzęty  i w jaki sposób mogą ułatwić Państwu życie(np. lupa elektroniczna, przetwarzanie głosu na tekst wiadomości SMS, program OCR do rozpoznawania tekstu ze zdjęć i inne).

 

III.Szkolenie z zakresu samodzielnego bezpiecznego poruszania się z wykorzystaniem modułu GPS3 pięciodniowe zjazdy, odbywające się raz w miesiącu.

Podczas kursu nauczycie się Państwo poruszania z białą laską w terenie złożonym (dzielnica mieszkaniowa, handlowa,komunikacja publiczna, dworce autobusowe i kolejowe itp.). Dowiecie się także jak bez wzrokowo korzystać z nawigacji GPS dostępnej w smartfonie lub tablecie. Umiejętności i wiedza nabyte podczas tego szkolenia pozwolą  Państwu na sprawne i bezpieczne poruszanie  się w każdej okolicy i bezproblemowe docieranie do wybranych przez siebie miejsc. Dzięki temu będą Państwo bardziej samodzielni i niezależni. 

 

Uwaga!Na czas zjazdów zapewniamy zakwaterowanie, pełne wyżywienie i ubezpieczenie dlawszystkich Uczestników Projektu. 

 

Do Projektu zapraszamy osoby niewidome i słabowidzące, które

  • są osobami pełnoletnimi,
  • posiadają aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu   dysfunkcji narządu wzroku(orzeczenie musi być ważne co najmniej do dnia 31 marca 2018 r.),
  • zamieszkują na terenie jednego z następujących województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego lub świętokrzyskiego,
  • nie są uczestnikami innego projektu systemowego realizowanego w tym samym okresie przez    PFRON,
  • nie są uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.       

 

Odpłatność za udział w Projekcie wynosi 200 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać przelewem na podany przez Realizatora Projektu rachunek bankowy, najpóźniej 2dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia, lub gotówkowo, w pierwszym dniu zajęć.

 

Osoby chcące wziąć udział w Projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i przesłanie wypełnionych dokumentów:

 

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: „Fundacja Równi wśród Równych”, ul.Kopernika 30 lok 605,  00-336 Warszawa 

 

UWAGA! Zgłoszenia można przesyłać także w formie skanów, pocztą elektroniczną, na adres e-mail:projekty@rwr.org.pl Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Projektu zobowiązane są dostarczyć Realizatorowi Projektu oryginały dokumentów rekrutacyjnych oraz kopię orzeczenia, najpóźniej w pierwszym dniu zajęć.   

 

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje poprawność i kolejność zgłoszeń.W przypadku otrzymania większej liczby zgłoszeń niż miejsc w Projekcie  - utworzona zostanie lista rezerwowa.Koordynator projektu skontaktuje się  wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi w celu potwierdzenia ich udziału i przekazania dalszych informacji dotyczących Projektu. 

 

Telefon kontaktowy: 690 647 841 

 

Wszelkie pytania, dotyczące Projektu, prosimy kierować na adres e-mail: projekty@rwr.org.pl  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

 

INFORMACJA DODATKOWA: Uczestnicy Projektu (cel2 – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych) nie mogą braćrównocześnie udziału w innych projektach dofinansowanych ze środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli cele realizacji formwsparcia z których korzysta beneficjent ostateczny w poszczególnych projektachpokrywają się.

- - - - -

Zakończenie pierwszej edycji projektu


   W marcu 2017 roku Fundacja Równi wśród Równych zakończyłarealizację pierwszej edycji projektu 

pn. „OD SAMODZIELNOŚCI DO NIEZALEŻNOŚCI –prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie  województw mazowieckiego,kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego”. 

   

  W organizowanych przez nas szkoleniach udział wzięły 44 osoby niewidome lub słabowidzące, które rozwinęły dotychczasowe lub nabyły nowe umiejętności dotyczące obsługi komputera,urządzeń mobilnych oraz samodzielnego bezpiecznego poruszania się z wykorzystaniem modułu GPS. Wszystkie zajęcia realizowane były w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu „Arka” w Radomiu.

   

  Wierzymy, że nowe umiejętności i zdobyta wiedza przyczyniłysię do rozpoczęcia bardziej samodzielnego i aktywnego życia, a wspólniespędzony czas będzie miło wspominany.

   

  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizacjęnaszego projektu, w szczególności Wolontariuszom, którzy towarzyszyliBeneficjentom w pokonywaniu codziennych trudności.

   

  Dziękujemy również pracownikom Miejskiego Ośrodka PomocySpołecznej w Radomiu oraz pracownikom Portu Lotniczego w Radomiu, którzy przedstawiliosobom niewidomym i słabowidzącym biorącym udział w projekcie, regulacje prawnei rozwiązania dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

                                                           - - - - - - 

OD SAMODZIELNOŚCI DO NIEZALEŻNOŚCI

– prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego” – edycja 2016 – 2017”


Zapytanie ofertowe nr 2/SN/RWR/2016 – wyniki


W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na świadczenie usługi:

„Grupowe specjalistyczne szkolenia komputerowe z zakresu wykorzystania nowoczesnych tyflotechnologii”

w ramach Projektu pt. „Od samodzielności do niezależności - prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”


Złożona została oferta:


TYFLOKOM  Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62 lok. 21,  26-600 Radom


Oferta była kompletna, spełniająca wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

Z Oferentem przeprowadzone zostały negocjacje cenowe, podczas których ustalona została cena zaakceptowana przez obydwie Strony.


                             - - - - - - -

Zapytanie ofertowe nr 1/SN/RWR/2016 – wyniki

 

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego zapytania ofertowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na świadczenie usługi:

- zakwaterowanie uczestników szkoleń, kadry szkoleniowej i wolontariuszy,

- wyżywienie dla uczestników szkoleń, kadry szkoleniowej i wolontariuszy.

-zapewnienie przerw kawowych,

 W ramach Projektu pt. „Od samodzielności do niezależności - prowadzenie szkoleń dla osób niewidomych i słabowidzących na terenie województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dwudziestego czwartego konkursu o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

 

Złożone zostały dwie oferty:

1. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka, ul. B. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom;

2. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń.

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:

Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka, ul. B. Chrobrego 7/9, 26-600 Radom

Z wybranym Oferentem przeprowadzone zostały negocjacje cenowe, podczas których ustalona została cena zaakceptowana przez obydwie Strony.

-->